2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna \ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ZGK Sp z o.o. w Wieliczce

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

  (12) 658 51 19 lub tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy  ul. J. Słowackiego 10;
(32-020 Wieliczka).

2.   Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl

3.      Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1)      udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2)      działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3)      obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie;

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4)      niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

5)      prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji,  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.     Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wieliczce. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.      Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tyułu przedawnienia ewentualnych roszczeń

7.      Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)      żądania usunięcia danych, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)      ograniczenia przetwarzania, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-        administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska