2021-01-19     Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski    
Strona główna \ Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

mail: zgk-awarie@wieliczka.eu

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

  (12) 658 51 19 lub tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

Oddział Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych
ul. Słowackiego 10, ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

Kierownik: Ryszard Szlasek
Kierownik: Mirosław Drąg


(AWARIE) tel.: 12 278 19 66, 695 278 141

Dział Techniczny (wnioski, projekty, uzgodnienia)
ul. Słowackiego 10
tel.: 12 278 34 55, 12 291-48-52, 12 291-48-66

 

Dział Obsługi Klienta (faktury informacja o stanie licznika)
ul. Słowackiego 10
tel.: 12 278 18 95

 

UWAGA:

W celu otrzymania Protokołu z Odbioru Technicznego należy dostarczyć:
- Inwentaryzację Powykonawczą - Geodezyjną naniesionych rurociągów wod. – kan. sporządzoną przez uprawnioną Jednostkę Wykonawstwa Geodezyjnego uwierzytelnioną przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w Starostwie Powiatowym.
- Numer Projektu uzgodnionego w t/t Zakładzie (w prawym górnym rogu)


Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 powinna zawierać:

- średnicę rurociągów wod. – kan.
- rzędne terenu
- w przypadku kanalizacji rzędne dna studzienek rewizyjnych


Od dnia 1 marca 2015 r. koniecznym załącznikiem do Inwentaryzacji
Powykonawczej w wersji papierowej zaklauzulowanej w Starostwie Powiatowym jest inwentaryzacja w wersji elektronicznej w układzie 65 z rozszerzeniem: dxf, dwg, dgn nagrana na płytę CD, lub wysłana na e-maila: zgk@wieliczka.eu

                                             

                                                                        Wniosek o dodatkowy wodomierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ
I WYKONANIE POŁĄCZENIA
Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI PRZYŁĄCZA/SIECI WOD-KAN

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

WZÓR PISMA DOT. ZMIANY ADRESU KORESPONDENCYJNEGO 

  

WZÓR ANEKSU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

 

UMOWA O DOSTARCZENIE WODY

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WEJŚCIE W TEREN 

 

OŚWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

OŚWIADCZENIE O BRAKU KOLIZJI

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska