2018-06-22     Pauliny, Sabiny, Tomasza     "Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia". Johannes Keppler    
Strona główna \ Cennik zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. informuje o

zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

które po ustaleniu przez Spółkę i weryfikacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka będą obowiązywać na terenie miasta i gminy Wieliczka.

            W związku z wejściem w życie 12 grudnia 2017 roku ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2017r.poz. 2180) na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 w/cyt. ustawy

 

nowe taryfy wchodzą w życie z z dniem 12 grudnia 2017 roku i będą obowiązywały przez 180 dni.

 

LP

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WODA

CENA

NETTO

BRUTTO

1.

Gospodarstwa domowe

1/ cena za 1m3 dostarczonej wody

3,90

4,21

Pozostali odbiorcy

4,20

4,54

2.

Gospodarstwa domowe

2/ stawka opłaty abonamentowej na podstawie odczytu wodomierza dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

6,99

7,55

Pozostali odbiorcy

7,16

7,73

3.

Gospodarstwa domowe

3/ stawka opłaty abonamentowej na podstawie odczytu wodomierza dla kwartalnego okresu rozliczeniowego

20,97

22,65

Pozostali odbiorcy

21,48

23,20 

 

 

 

 

LP

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

ŚCIEKI

CENA

NETTO

DOPŁATA

BRUTTO

1.

Gospodarstwa domowe

1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

8,64

2,41

6,73

Pozostali odbiorcy

8,95

 

9,67

2.

Gospodarstwa domowe

2/ stawka opłaty abonamentowej na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

6,99

 

7,55

Pozostali odbiorcy

7,16

 

7,73

3.

Gospodarstwa domowe

3/ stawka opłaty abonamentowej na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego dla kwartalnego okresu rozliczeniowego

20,97

 

22,65

Pozostali odbiorcy

21,48

 

23,20

 

 

 

 

 

 

LP.

STAWKA OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

 

NETTO

BRUTTO

1.

przyłączenie do urządzeń wodociągowych

306,02

330,50

2.

przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

288,70

311,80

 

 

 

 

Rozliczenia z odbiorcami usług za dostarczoną wodę dokonywane są na podstawie:

1.     ceny – wyrażonej w zł./m3

2.     stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody ( lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc.

 

Rozliczenia z odbiorcami usług za odprowadzanie ścieków dokonywane są na podstawie:

3.     ceny – wyrażonej w zł./m3

4.     stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków ( lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc

 

 

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe:

1)     Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

2)     O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

3)     Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

4)     Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.

5)     Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się (jako ilość równą dostarczonej wody) ilość odebranych ścieków nieruchomości.

6)     Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

7)     Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

8)     W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

9)     W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków gdy brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza głównego a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby nieprawidłowego działania wodomierza.

 

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska