2017-12-11     Biny, Damazego, Waldemara        
Strona główna \ Cennik zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
36 293 000,00 zł 

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe
tel. 12 278 19 66,
(automatyczne przekierowanie
po godz. 22.00
do Stacji Pomp Bieżanów)

pełni dyżury
od godz. 14.00 do 22.00,
od godz. 22.00 do 6.00
czynności te przejmuje Stacja Pomp Bieżanów.

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

 

na podstawie art.24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że

w okresie od 01. 01.2017r. do 31. 12. 2017r. obowiązywać będzie taryfa obejmująca niżej przedstawione ceny i opłaty:

 

 

Cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena za 1m3 dostarczonej wody

Cena za 1m3 odebranych ścieków

netto w zł/m3

brutto* w zł/m3

netto w zł/m3

brutto* w zł/m3

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

Cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

cena

dopłata gminy

cena do zapłaty przez odbiorcę

Gospodarstwa domowe

3,81

 

3,81

4,11

 

4,11

8,64

2,41

6,23

9,33

2,60

6,73

Pozostali odbiorcy

4,11

 

4,11

4,44

 

4,44

7,88

 

7,88

8,51

 

8,51

 

* do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, obowiązujący na dzień wejścia w życie niniejszej taryfy

 

** opłata abonamentowa niezależnie od średnicy nominalnej wodomierza wynosi

gospodarstwa domowe 6,99 zł. netto tj. 7,55 zł. brutto dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

pozostali odbiorcy 7,16 zł. netto tj. zł. 7,73 zł. brutto dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

 

gospodarstwa domowe 20,97 zł. netto tj. 22,65 zł. brutto dla kwartalnego okresu rozliczeniowego

pozostali odbiorcy 21,48 zł. netto tj. zł. 23,20 zł. brutto dla kwartalnego okresu rozliczeniowego

 

dotyczy również rozliczeń w budynkach wielolokalowych.

 

Rozliczenia z odbiorcami usług za dostarczoną wodę dokonywane są na podstawie:

 1. ceny – wyrażonej w zł./m3

 2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody ( lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc.

 

Rozliczenia z odbiorcami usług za odprowadzanie ścieków dokonywane są na podstawie:

 1. ceny – wyrażonej w zł./m3

 2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków ( lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc

 

 

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe:

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.

 2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

 3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

 4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie.

 5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się (jako ilość równą dostarczonej wody) ilość odebranych ścieków nieruchomości.

 6. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

 7. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

 8. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

 9. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków gdy brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza głównego a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby nieprawidłowego działania wodomierza.

 

 

 

 

wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

TABELA 1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA MIARY

netto zł

z VAT

1.

Cena za 1m3 wody

gospodarstwa domowe

3,81

4,11

zł/m3

pozostali odbiorcy

4,11

4,44

zł/m3

2.

Stawka opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytu wodomierza dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

gospodarstwa domowe

6,99

7,55

zł/odczyt/m-c

pozostali odbiorcy

7,16

7,73

zł/odczyt/m-c

3.

Stawka opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie odczytu wodomierza dla kwartalnego okresu rozliczeniowego

gospodarstwa domowe

20,97

22,65

zł/odczyt/kw.

pozostali odbiorcy

21,48

23,20

zł/odczyt/kw.

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ

JEDNOSTKA MIARY

netto zł

z VAT

4.

Cena za 1m3 odebranych ścieków

gospodarstwa domowe

8,64

9,33

zł/m3

pozostali odbiorcy

7,88

8,51

zł/m3

5.

Stawka opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego dla miesięcznego okresu rozliczeniowego

gospodarstwa domowe

6,99

7,55

zł/odczyt/m-c

pozostali odbiorcy

7,16

7,73

zł/odczyt/m-c

6.

Stawka opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego dla kwartalnego okresu rozliczeniowego

gospodarstwa domowe

20,97

22,65

zł/odczyt/kw.

pozostali odbiorcy

21,48

23,20

zł/odczyt/kw

 

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska