2018-09-24     Dory, Gerarda, Maryny     "Przeszłość i teraĽniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość" - Blaise Pascal    
Strona główna \ Cennik usług pozostałych OWiK

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wieliczce Sp. z o.o.

ul. J. Jedynaka 30
32 – 020 Wieliczka

Siedziba Zarządu
ul. J. Słowackiego 10
32 – 020 Wieliczka

Sekretariat:
tel. 12 291 48 06,
fax 12 291 48 05

Kapitał zakładowy:
31.243.000,00 zł

KRS: 0000300629
NIP: 683-20-09-500

REGON: 120618017

KRS, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

e-mail:
zgk@wieliczka.eu

 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
Numer rachunku:
32 8619 0006 0010 0200 4864 0004

 

Kasa przyjmuje tylko płatności za usługi wykonane
przez ZGK Sp. z o. o. w Wieliczce

Kasa ZGK Sp. z o.o
ul. J. Słowackiego 10
32–020 Wieliczka
czynna:

poniedziałek: godz. 7.30-16.30,
wtorek - piątek: godz. 7.30-14.00
przerwa: godz. 10.00-10.15, 13.00-13.15


Pogotowie Wodociągowe:

tel. (12)  278 19 66 czynny od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

tel kom 695 278 141 czynny od poniedziałku do niedzieli

w godz. 7.00 - 22.00

Codziennie w godz 22.00 - 7.00 (w nocy) czynności

Pogotowia Wodociągowego przejmuje informacyjnie

 Stacja Uzdatniania Wody Bieżanów

tel kom. 519 332 211

 

TELEFONY ALARMOWE
TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA
12 278 21 05

 

 

 
 

 

  

 

 

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH ZGK w Wieliczce Sp. z o. o. nie obejmujący taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (od 1 czerwca 2012 r.)

Lp.

Wyszczególnienie czynności i prac 

Cena usługi netto (PLN)

1.

Dokonanie czynności zamknięcie dopływu wody na instalacji wewnętrznej w budynku 52
2. Dokonanie czynności otwarcia dopływu wody na instalacji wewnętrznej w budynku 52
3. Dokonanie czynności zamknięcia zaworu w podejściu wodomierzowym 55
4. Dokonanie czynności otwarcia zaworu w podejściu wodomierzowym 58
5. Dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej/ planowane włączenie sieci, przeróbki, wcinki/
a) - o średnicy do 125 mm
141
  b) - o średnicy powyżej 125 mm do 250 mm 188
  c) - o średnicy powyżej 250 mm do 400 mm 282
6.

Dokonanie czynności zamknięcia odcinka sieci wodociągowej spowodowane uszkodzeniem rury, armatury wodociągu podczas wykonywania przez inne firmy prac ziemnych:
a) - o średnicy do 125 mm

282
  b) - o średnicy powyżej 125 mm do 250 mm 377
  c) - o średnicy powyżej 250 mm do 400 mm 565
   Uwaga :
- w pkt. 3 i 4 do powyższych cen należy doliczyć straty wody zużytej do odwodnienia, przepłukania i napełnienia,
- w cenie usług nie ma ceny materiałów.
- w pkt. 3 i 4 do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywanej usługi
 
 
7. Pomiar ciśnienia w sieci wodociągowej 157
8. Zamknięcie na życzenie klienta zasuwy domowej połączenia.Uwaga!  Zamknięcie nie jest związane ze zmianą klienta na połączeniu. Po wykonaniu usługi połączenie do gniazda wodomierzowego pozostaje zawodnione, a zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem pozostaje po stronie zlecającego. Ponowne uruchomienie połączenia może nastąpić tylko w oparciu o osobne zlecenie zgodnie z dotychczasową usługą zawartą w Cenniku Usług.  84
9. Przywrócenie dostawy wody - przyłącza  
  a) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy Ø 20 mm 84
  b) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy Ø 25 mm 105
  c) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy Ø 32 mm 126
  d) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy Ø 40 mm 147
  e) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy Ø 50 mm 168
  f) przyłącze wyposażone w wodomierz o średnicy Ø 100 mm 210
10. Tymczasowe zablokowanie i odblokowanie przyłącza kanalizacyjnego:  
  a) zablokowanie przyłącza kan. sanit. w studni rewizyjnej 367
  b) odblokowanie przyłącza kan. sanit. w studni rewizyjnej 367
11. Ponowne oplombowanie wodomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez klienta 95
12. Wykonanie legalizacji wodomierza na prośbę odbiorcy wody: dotyczy tylko wodomierzy mieszkaniowych 95
13. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza                    
o średnicy Ø 20 mm
157
14. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza                          
o średnicy Ø 25 mm
273
15. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza          
o średnicy Ø 32 mm
320
16. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza                    
o średnicy Ø 40 mm
451
17. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza              
o średnicy Ø 50 mm
619
18. Opłata za wymianę uszkodzonego przez klienta wodomierza       
o średnicy Ø 100 mm
821
19. Umożliwianie okresowego poboru wody z hydrantu p.poż. + koszt wody 226
20. Zamknięcie przyłącza wody i kanalizacji przy braku wpłat za okresy rozliczeniowe zgodnie z umową 378
21. Kaucja za urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego

150

22. Wypompowanie  wody ze studzienki wodomierzowej 32,64

 Uwagi:

1. Roboty nie ujęte w ww. cenniku będą rozliczane wg faktycznie przepracowanego czasu oraz faktycznie poniesionych nakładów na zakup wbudowanych materiałów.

2. Podane ceny są cenami netto i do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

3. Podane ceny nie obejmują kosztów ewentualnych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, inwentaryzacji, pomiarów geodezyjnych, dokumentacji i innych opłat administracyjnych związanych z realizacją usługi.

4. Wyżej wymienione stawki stanowią zryczałtowaną formę opłaty. 

Licznik:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska